Gäldenärens ansvar för konkursansökningskostnaderna

Högsta domstolen fann att gäldenären, trots att konkursansökningarna återkallats, skulle svara för sökandenas rättegångskostnader, eftersom gäldenären inte visat att han före eller i samband med betalningarna till sökandena hade gjort gällande att han inte var på obestånd och inte heller att konkursfordringarna var oklara eller oförfallna.

NJA 2016 s. 1169.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar