Rådighetsförbudet i 3:1 konkurslagen

Samma dag som konkursen inträffade men före konkursbeslutet registrerades tre betalningsuppdrag, varav ett till Skatteverket. Först efter konkursbeslutet blev betalningsuppdraget oåterkalleligt. Hovrätten fann att ianspråktagandet av krediten och betalningen hade skett simultant. Bankens utförande av betalningen var därför inte ytterligare en rättshandling. Inte heller ansågs gäldenären ha rättshandlat efter konkursbeslutet genom att inte återkalla betalningsuppdraget. Det saknades därför förutsättningar för återgång av betalningen.

Svea hovrätt dom T 2017-03-06, T 2458-16.

 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar