Nyheter från januari 2018 ↓

Konkursansökningskostnader

Skatteverket återkallade konkursansökan sedan gäldenären i konkursansökningsmålet fullgjort sin deklarationsskyldighet. Med hänsyn till omständigheterna ansågs gäldenären skyldig att ersätta Skatteverket för konkursansökningskostnaderna.

NJA 2017 s. 1135.

Rådighetsförbundet i 3:2 konkurslagen

Högsta domstolen har klarlagt rättsläget gällande betalningar som gäldenären har gjort i nära anslutning till konkursbeslutet. Av domen framgår att borgenären uppnår sakrättsligt skydd först när betalningen mellan gäldenären och betalningsinstitutet blir oåterkallelig.

NJA 2017 s. 1140.

Undersökningsplikt rörande insolvens

Högsta domstolen uttalar att det mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet får avgöras om det föreligger en undersökningsplikt. Om så är fallet och en undersökning skulle ha visat att gäldenären var insolvent, kan det anses oaktsamt av medkontrahenten att inte ha reagerat. Medkontrahenten borde då ha känt till gäldenärens insolvens och får därmed anses vara i ond tro.

NJA 2017 s. 882.

Otillbörlighet enligt konkurslagen 4:5

Hovrätten fäste avseende vid att betalningen ägde rum några dagar efter det att återvinningssvarandena hade stoppat leveranserna till Saab. Beloppets storlek talade också starkt i denna riktning. Dessutom kände återvinningssvarandena till Saabs betalningssvårigheter och måste ha förstått att andra leverantörer inte fick betalt.

Göta hovrätt dom 2017-10-18, T 2030-16.

Preskription av huvudfordran

Regeln att preskription av en huvudfordran även omfattar fordran på grund av borgen gäller även när huvudgäldenären är ett aktiebolag som vid tidpunkten för preskription var upplöst efter en underskottskonkurs.

NJA 2017 s. 569.

Fördelningen av regressansvar

Vid fördelningen av regressansvar ska beloppsbegränsad proprieborgen och tredjemanspant i regel behandlas lika.

NJA 2017 s. 482.

Motpartens rättegångskostnader (s.k. processbolag)

Hovrätten fann att ansvaret enligt 25 kap. 18 § stycke 1 aktiebolagslagen även omfattar förpliktelser som uppkommit sedan processbolaget har försatts i konkurs.

Svea hovrätt dom 2017-08-29, T 8756-16.