Undersökningsplikt rörande insolvens

Högsta domstolen uttalar att det mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet får avgöras om det föreligger en undersökningsplikt. Om så är fallet och en undersökning skulle ha visat att gäldenären var insolvent, kan det anses oaktsamt av medkontrahenten att inte ha reagerat. Medkontrahenten borde då ha känt till gäldenärens insolvens och får därmed anses vara i ond tro.

NJA 2017 s. 882.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar