Nyheter från december 2018 ↓

Särskild delgivning

Av ansökan framgick att Skatteverket hade använt gäldenärens hos Skatteverket registrerade postadress som var en annan än den hos Bolagsverket registrerade adressen. Förutsättningar för särskild delgivning med juridisk person ansågs därför inte föreligga sedan tingsrätten uteslutande använt den senare adressen.

Göta hovrätt beslut 2018-12-03, Ö 3303-18.

Granskningsman

7 kap. 30 § andra stycket konkurslagen innefattar inte någon skyldighet för konkursboet eller konkursförvaltaren att lämna ut kopior av handlingar i boet till granskningsmannen.

Svea hovrätt dom 2018-11-15, T 2568-18. 

Processbolag

Hovrätten fann att ansvaret enligt 25:18 första stycket aktiebolagslagen även omfattar förpliktelser som uppkommit sedan bolaget har försatts i konkurs.

Svea hovrätt dom 2017-08-29 T 8756-16. 

Förverkande av ackord

Rörande p. 3 i 12:28 första stycket konkurslagen fann hovrätten vid prövning av motsvarande regel i 3:27 lagen om företagsrekonstruktion att bestämmelsens ordalydelse inte ger utrymme att lägga omständigheter som är hänförliga till tiden före ackordets fastställande till grund för ett förverkande av ackordet och att det inte heller i förarbetena finns stöd för detta.

Hovrätten över Skåne och Blekinge beslut 2017-06-30, ÖA 986-17. 

Fungibel egendom

Tvisten gällde avtal varigenom fordringar på återvinningsvaranden hade efterskänkts.

Svea hovrätt dom 2017-06-20, T 3800-16. 

Den subsidiära sexmånadersfristen i 4:20 konkurslagen

Hovrätten ansåg att SAAB Automobile AB:s konkursbo inte hade brustit i normal aktivitet.

RH 2017:36.