Förverkande av ackord

Rörande p. 3 i 12:28 första stycket konkurslagen fann hovrätten vid prövning av motsvarande regel i 3:27 lagen om företagsrekonstruktion att bestämmelsens ordalydelse inte ger utrymme att lägga omständigheter som är hänförliga till tiden före ackordets fastställande till grund för ett förverkande av ackordet och att det inte heller i förarbetena finns stöd för detta.

Hovrätten över Skåne och Blekinge beslut 2017-06-30, ÖA 986-17. 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar