Särskild delgivning

Av ansökan framgick att Skatteverket hade använt gäldenärens hos Skatteverket registrerade postadress som var en annan än den hos Bolagsverket registrerade adressen. Förutsättningar för särskild delgivning med juridisk person ansågs därför inte föreligga sedan tingsrätten uteslutande använt den senare adressen.

Göta hovrätt beslut 2018-12-03, Ö 3303-18.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar