Lönegaranti; flera samtidiga konkursansökningar

Vid tiden för tingsrättens beslut om konkurs förelåg samtidigt åtta ännu inte prövade konkursansökningar. I fråga om arbetstagares förmånsrätt ska fristdagen räknas från den äldsta av dessa konkursansökningar och inte från tidigare avskrivna konkursansökningar.

Hovrätten för Västra Sverige dom 2018-12-19, T 4156-18.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar