Nyheter från april 2019 ↓

Säkerhetsrätt för arvode

Högsta domstolens förklarade 1) att det på grund av bristande ömsesidighet förelåg hinder mot att kvitta en likvidators fordran på likvidationsbolaget avseende arvode för eget arbete mot det anspråk som likvidationsbolaget har på medel som likvidationsbolaget satt in på ett bankkonto i den byrås namn där likvidatorn är verksam samt att 2) likvidatorns fordran enligt punkten 1) utan vidare åtgärd är förenad med säkerhetsrätt i bankmedlen enligt 4 § 3 förmånsrättslagen (1970:979).

Högsta domstolens beslut 2019-03-27, Ö 1820-18, (hissdispens).

Sexmånadersfristen i 4:20 konkurslagen

I hovrättens över Skåne och Blekinge beslut 2016-12-20, Ö 1068-15, fann hovrätten till skillnad från tingsrätten att SAAB Automobile Aktiebolags konkursbo inte hade brustit i normal aktivitet.

Nedsatt arvode

Hovrätten satte ned förvaltarens arvode ned med 720 000 kr eller ca 27 procent. Hovrätten framhöll att förvaltarens arbetsredogörelse var relativt kortfattad samt att någon tidsåtgång inte redovisades. Förvaltarens arbete med avseende på en elleverantör hade främst varit till nytt för det bolag som förvärvat verksamheten. Hovrätten kritiserade förvaltaren för uthyrning av personal.

Göta hovrätts beslut 2017-02-23, Ö 1479-16.