Säkerhetsrätt för arvode

Högsta domstolens förklarade 1) att det på grund av bristande ömsesidighet förelåg hinder mot att kvitta en likvidators fordran på likvidationsbolaget avseende arvode för eget arbete mot det anspråk som likvidationsbolaget har på medel som likvidationsbolaget satt in på ett bankkonto i den byrås namn där likvidatorn är verksam samt att 2) likvidatorns fordran enligt punkten 1) utan vidare åtgärd är förenad med säkerhetsrätt i bankmedlen enligt 4 § 3 förmånsrättslagen (1970:979).

NJA 2019 s. 257 (Likvidators retentionsrätt)

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar