Nyheter från oktober 2019 ↓

Konkursansökan – borgenärs rätt till ersättning

En borgenär ansökte om gäldenärens försättande i konkurs utan åberopande av någon bestämmelse enligt vilken gäldenären skulle presumeras vara insolvent. Gäldenären försattes sedermera i konkurs efter egen ansökan i ett annat konkursärende och tingsrätten skrev av det av borgenären inledda konkursärendet samt avslog borgenärens yrkande om ersättning för rättegångskostnad. Borgenären ansågs ändå vara vinnande part och tillerkändes rätt till ersättning för sin rättegångskostnad.

RH 2019:12

Återvinning av betalning av skuld

Enligt Högsta domstolen ska bestämmelsen om återvinning i 4:10 konkurslagen om återvinning av en betalning så förstås att den omfattar bara betalning av gäldenärens skuld till den egna borgenären.

Högsta domstolen 2019-06-05, T 5342-18 (Bilservices betalningar).