Nyheter under 'Konkurser' ↓

Tillgångar i utlandet

Om gäldenären har tillgångar i utlandet ska värdet av den egendomen beaktas vid insolvensprövningen under förutsättning att gäldenären kan visa att egendomen har ett värde som kommer att finnas disponibelt inom en nära överblickbar framtid.

Högsta domstolen beslut 2019-03-13, Ö 141-19Säkerhetsrätt för arvode

Högsta domstolens förklarade 1) att det på grund av bristande ömsesidighet förelåg hinder mot att kvitta en likvidators fordran på likvidationsbolaget avseende arvode för eget arbete mot det anspråk som likvidationsbolaget har på medel som likvidationsbolaget satt in på ett bankkonto i den byrås namn där likvidatorn är verksam samt att 2) likvidatorns fordran enligt punkten 1) utan vidare åtgärd är förenad med säkerhetsrätt i bankmedlen enligt 4 § 3 förmånsrättslagen (1970:979).

Högsta domstolens beslut 2019-03-27, Ö 1820-18, (hissdispens).

Sexmånadersfristen i 4:20 konkurslagen

I hovrättens över Skåne och Blekinge beslut 2016-12-20, Ö 1068-15, fann hovrätten till skillnad från tingsrätten att SAAB Automobile Aktiebolags konkursbo inte hade brustit i normal aktivitet.

Nedsatt arvode

Hovrätten satte ned förvaltarens arvode ned med 720 000 kr eller ca 27 procent. Hovrätten framhöll att förvaltarens arbetsredogörelse var relativt kortfattad samt att någon tidsåtgång inte redovisades. Förvaltarens arbete med avseende på en elleverantör hade främst varit till nytt för det bolag som förvärvat verksamheten. Hovrätten kritiserade förvaltaren för uthyrning av personal.

Göta hovrätts beslut 2017-02-23, Ö 1479-16.

Lönegaranti; flera samtidiga konkursansökningar

Vid tiden för tingsrättens beslut om konkurs förelåg samtidigt åtta ännu inte prövade konkursansökningar. I fråga om arbetstagares förmånsrätt ska fristdagen räknas från den äldsta av dessa konkursansökningar och inte från tidigare avskrivna konkursansökningar.

Hovrätten för Västra Sverige dom 2018-12-19, T 4156-18.

Edgångsskyldighetens omfattning

Såväl gäldenärens edgång som den fakultativa edgången omfattar endast de i bouppteckningen intagna uppgifterna om tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial. Edgångsskyldigheten kan därför inte användas i syfte att t.ex. utreda ett eventuellt återvinningsanspråk.

Högsta domstolen beslut 2018-12-28, Ö 2897-18.  

Särskild delgivning

Av ansökan framgick att Skatteverket hade använt gäldenärens hos Skatteverket registrerade postadress som var en annan än den hos Bolagsverket registrerade adressen. Förutsättningar för särskild delgivning med juridisk person ansågs därför inte föreligga sedan tingsrätten uteslutande använt den senare adressen.

Göta hovrätt beslut 2018-12-03, Ö 3303-18.

Granskningsman

7 kap. 30 § andra stycket konkurslagen innefattar inte någon skyldighet för konkursboet eller konkursförvaltaren att lämna ut kopior av handlingar i boet till granskningsmannen.

Svea hovrätt dom 2018-11-15, T 2568-18. 

Processbolag

Hovrätten fann att ansvaret enligt 25:18 första stycket aktiebolagslagen även omfattar förpliktelser som uppkommit sedan bolaget har försatts i konkurs.

Svea hovrätt dom 2017-08-29 T 8756-16. 

Förverkande av ackord

Rörande p. 3 i 12:28 första stycket konkurslagen fann hovrätten vid prövning av motsvarande regel i 3:27 lagen om företagsrekonstruktion att bestämmelsens ordalydelse inte ger utrymme att lägga omständigheter som är hänförliga till tiden före ackordets fastställande till grund för ett förverkande av ackordet och att det inte heller i förarbetena finns stöd för detta.

Hovrätten över Skåne och Blekinge beslut 2017-06-30, ÖA 986-17.